Log alstublieft in

Voor deze functie moet u zich registreren of inloggen.

Bodrum naar Gokova en Hisaronu Gulet Charter Route

14 Nacht / 15 Dagen
Begin / Einde: Bodrum / Bodrum
Duur: 14 Nacht / 15 Dagen
Zeilgebied: Turkey
Totale cruise
Berekenen... Mijlen
Berekenen... Uur
Dag 1
Bodrum

In many ways, Bodrum is the gateway to the Greek Aegean Islands. The nearby Gulf of Gokova is wonderful sailing, as is the Gulf of Hisonaru. In addition, Kos lies just a short distance due east of Bodrum. The crystal-clear seas are stunning and with days of sun throughout a yachting season, all the ingredients are in place for a lovely yacht charter holiday. If you add the lovely coves, great cuisine and hospitable locals, a real experience awaits

In veel opzichten is Bodrum de toegangspoort tot de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee. De nabijgelegen Golf van Gokova is prachtig zeilen, net als de Golf van Hisonaru. Daarnaast ligt Kos op slechts een korte afstand ten oosten van Bodrum. De kristalheldere zeeën zijn adembenemend en met dagen zon gedurende een zeilseizoen, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een mooie jachtvakantie. Als je de heerlijke baaien, geweldige gerechten en gastvrije inwoners toevoegt, wacht je een echte ervaring Bekijk origineel Vertaald door Google
Dag 2
Orak Island

Orak Island has become famous for its marine life, and of course the crystal clear water. The Island is just 10 miles from Bodrum, heading east. Yachts and blue cruises regular pass by and often stop, even if they have an alternative destination. There are a number of lovely coves that sit below the many olive groves. Orak is not inhabited but it certainly enjoys a temporary population on yachts anchoring overnight.

Het eiland Orak is beroemd geworden om zijn onderwaterleven en natuurlijk het kristalheldere water. Het eiland ligt op slechts 16 km van Bodrum, in oostelijke richting. Jachten en blauwe cruises passeren regelmatig en stoppen vaak, zelfs als ze een alternatieve bestemming hebben. Er zijn een aantal mooie baaien die onder de vele olijfboomgaarden zitten. Orak is niet bewoond maar geniet zeker van een tijdelijke populatie op jachten die 's nachts verankeren. Bekijk origineel Vertaald door Google
Çökertme

Cokertme, a village mentioned in local folk songs, has become a regular stopover before or after crossing the Gokova Gulf. The Bay of the same name is located between Kepce Burnu and Karaburun It is a sheltered place that is ideal for an overnight stop. The boating community know it well because it provides good shelter from the winds Particularly those from the west-north and west-east direction. The coastline is long and lined with rows of pine and olive trees. There are several local restaurants offering delicious local cuisine to tourists at very reasonable rates.

Cokertme, een dorp dat wordt genoemd in lokale volksliederen, is een reguliere tussenstop geworden voor of na het oversteken van de Gokova-golf. De baai met dezelfde naam ligt tussen Kepce Burnu en Karaburun. Het is een beschutte plaats die ideaal is voor een overnachting. De vaargemeenschap weet het goed omdat het een goede beschutting tegen de wind verschaft, met name die uit de richting west-noord en west-oost. De kustlijn is lang en omzoomd met rijen pijnbomen en olijfbomen. Er zijn verschillende lokale restaurants met heerlijke lokale gerechten voor toeristen tegen zeer redelijke prijzen. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
22 Mijlen
2:15 Uur
Dag 3
Long Port

The entry to Long Port is about 130 metres wide and widens out into a large bay. This is a great setting with the slopes covered in pine forest and many small coves just waiting for you to anchor. 

De toegang tot Long Port is ongeveer 130 meter breed en loopt uit in een grote baai. Dit is een geweldige omgeving met de hellingen bedekt met dennenbos en vele kleine baaien die wachten op je om te ankeren.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Kufre Bay

You can visit the natural harbor of Kufre or take a leisurely walk on the shore through the Gulluk Forest.The southern shore of the Gulf of Gokova in front of the four islands is covered with lush pine forests that spread across miles along the shore and between the two a natural gulf is created. You can anchor between the islands or inside a cove and rest in calm in any weather condition.

U kunt een bezoek brengen aan de natuurlijke haven van Kufre of een ontspannen wandeling maken over de kust door het Gulluk-woud. De zuidelijke oever van de Golf van Gokova, tegenover de vier eilanden, is bedekt met weelderige dennenbossen die zich over mijlen langs de kust en tussen de twee een natuurlijke kloof wordt gecreëerd. U kunt tussen de eilanden of in een baai verankeren en kalm in alle weersomstandigheden rusten. Bekijk origineel Vertaald door Google
Seven Island

Blue Cruises usually all stop at Seven Islands which is a secluded bay south of Tuzla. It is a great place to do nothing or be active with swimming, snorkelling, fishing and sponge diving. As long as you are careful, you can try harpooning and perhaps even catch dinner? Walkers will enjoy the Gulluk Forest. The south side of the Gulf of Gokova in front of the islands is actually blanketed in lush pine forests spreading some distance along the shore.  A natural gulf is created and you may anchor in any of a number of places to rest in condition even if winds are blowing. To the west is the island of Martil, to south and east, there are lovely beaches where you can swim, relax or sunbathe. The other islands are Long Island, Olive Island, and Small Island; each is virtually barren. 

Blue Cruises stoppen meestal allemaal op Seven Islands, een afgelegen baai ten zuiden van Tuzla. Het is een geweldige plek om niets te doen of actief te zijn met zwemmen, snorkelen, vissen en sponsduiken. Zolang je voorzichtig bent, kun je proberen harpoenen en misschien zelfs eten vangen? Wandelaars zullen genieten van het Gulluk-bos. De zuidkant van de Golf van Gokova voor de eilanden is eigenlijk bedekt met weelderige dennenbossen die zich op enige afstand langs de kust verspreiden.
Er is een natuurlijke kloof ontstaan ​​en u kunt op een aantal plaatsen ankeren om uit te rusten in conditie zelfs als de wind waait. In het westen is het eiland Martil, in het zuiden en oosten, zijn er prachtige stranden waar u kunt zwemmen, ontspannen of zonnebaden. De andere eilanden zijn Long Island, Olive Island en Small Island; elk is vrijwel onvruchtbaar. Bekijk origineel Vertaald door Google
English Harbor

English Harbour was a place where British naval vessels sheltered in secret during the Second World War. The Germans occupied many of the Greek Islands and two British military aircrafts with bodies of their pilots were found here by Turkish divers. It is thought that the airplanes were shot down by German anti craft fire from a nearby Greek Islands in 1942.

English Harbour was een plaats waar Britse marineschepen in de Tweede Wereldoorlog beschutting vonden. De Duitsers bezetten veel van de Griekse eilanden en twee Britse militaire vliegtuigen met lichamen van hun piloten werden hier gevonden door Turkse duikers. Er wordt gedacht dat de vliegtuigen werden neergehaald door Duitse anti-ambachtelijke vuur van een nabijgelegen Griekse eilanden in 1942. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
30 Mijlen
3:00 Uur
Dag 4
Karacasogut

Karacasogut is a great bay where the forest comes right down to the sea.  Colour is everywhere, added by the abundance of rhododendrons. The mountains are covered with pine trees while there is a styrax forest near to shore. The trees are entirely wild and quite unusual. It is worth eating in the restaurants after a walk there. The setting from up on the hills is very impressive.

Karacasogut is een grote baai waar het bos helemaal tot in de zee komt.
Kleur is overal, toegevoegd door de overvloed aan rododendrons. De bergen zijn bedekt met pijnbomen, terwijl er een styrax-bos in de buurt van de kust is. De bomen zijn helemaal wild en vrij ongebruikelijk. Het is de moeite waard om te eten in de restaurants na een wandeling daar. De omgeving vanaf de heuvels is zeer indrukwekkend. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
2 Mijlen
0:15 Uur
Dag 5
Longoz (Kargili) Bay

Longoz has the most impressive bays in the Gulf of Gokova, descending down from the steep hills to appear right into the sea save from the row of trees separating them from the waters. This is definitely nature at its best! Winds blow in every direction, perfect for yachts seeking for a place to anchor either in the salt water lake or near the island.

Longoz heeft de meest indrukwekkende baaien in de Golf van Gokova, die afdalen van de steile heuvels om direct in de zee te verschijnen, afgezien van de rij bomen die ze van het water scheiden. Dit is absoluut de natuur op zijn best! Winden waaien in alle richtingen, perfect voor jachten op zoek naar een plek om te ankeren in het zoutwatermeer of in de buurt van het eiland. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
6 Mijlen
0:45 Uur
Dag 6
Tuzla Bay

The charming fisherman's village of Tuzla has become famous for its restaurants, and especially its seafood that is invariably caught the same day as it is served. Some of the locals are also farmers or manage tree nurseries; others are bee-keepers. The shallow water attracts Wading birds are attracted by the shallow waters and there is other wildlife as well. It is an area of tremendous beauty that deserve everyone’s time.

De charmante visser Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
2 Mijlen
0:15 Uur
Dag 7
Knidos (Cnidus)

Knidos is at the extreme South West tip of Turkey on the Datca Peninsula. It is commonly regarded as one of the most impressive ancient city ruins in the whole of what was Asia Minor, modern-day Turkey. There is an ancient harbour with a theatre close by. There are two churches just a short walk away. They were built in the Byzantine period and there are extensive excavations that have been going on since 1960. The Statue of Demeter was one of the best discoveries while the lion statues which stood protecting the harbour are in the British Museum in London. The Temple of Aphrodite is a major attraction for visitors as is the necropolis. While Knidos is remote, it is a place that all yacht charters are easily able to visit. 

Knidos ligt aan de uiterste zuidwestpunt van Turkije op het schiereiland Datca. Het wordt algemeen beschouwd als een van de meest indrukwekkende ruïnes van de oude stad in het hele Klein-Azië, het hedendaagse Turkije. Er is een oude haven met een theater in de buurt. Er zijn twee kerken op slechts een korte loopafstand. Ze werden gebouwd in de Byzantijnse periode en er zijn uitgebreide opgravingen die al sinds 1960 plaatsvinden. Het standbeeld van Demeter was een van de beste ontdekkingen terwijl de leeuwenbeelden die de haven beschermden zich in het British Museum in Londen bevonden. De tempel van Aphrodite is een grote attractie voor bezoekers, net als de necropolis. Hoewel Knidos op afstand is, is het een plaats waar alle jachtcharters gemakkelijk naartoe kunnen gaan.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Palamutbuku

Palamutbuku is regarded as having the best beaches in the whole of Datca Peninsula in South West Turkey. The beaches are small but very nice, with the mountains behind.  Gardens are colorful and the whole setting is calm and tranquil.  It is a great place to get away from crowds and relax.  Palamutbuku is at the end of the Peninsula, close to the ruins of the historic city of Knidos; it is just 12 kms away. The warm clear waters are full of fish and you can expect to be able to sample the day’s catch for dinner in the restaurants. It is said that you can see a shiny object on the sea bed it is so clear. There is no need to do anything other than relax and the pace of life is slow. The locals are very hospitable and help make your time in the area even more memorable. It has been described as paradise and it is certainly a place where many yachts sailing in the Dodecanese stop for a while. 

Palamutbuku wordt beschouwd als het hebben van de beste stranden op het schiereiland Datca in het zuidwesten van Turkije. De stranden zijn klein maar erg mooi, met de bergen achter.
De tuinen zijn kleurrijk en de hele omgeving is kalm en rustig. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
51 Mijlen
5:15 Uur
Dag 8
Aktur Bay

In a country filled with beautiful bays, to win an award as the best in Turkey is some achievement. It is something that has been awarded to Aktur on the Datca Peninsula. This bay with its pine trees on the slopes has become an important tourist attraction. It is situated between Datca and Kurucabuk with Hisonaru also nearby.  This is the narrowest part of the Peninsula, separating it from the Gulf of Gokova. It was an important defensive position in 550 BC when the Persian army was attacking. A long tunnel was built at that time creating a small island between the Gulfs. 

In een land vol met prachtige baaien is het een prestatie om een ​​prijs te winnen als de beste in Turkije. Het is iets dat is toegekend aan Aktur op het schiereiland Datca. Deze baai met zijn pijnbomen op de hellingen is een belangrijke toeristische attractie geworden. Het ligt tussen Datca en Kurucabuk met ook Hisonaru in de buurt.
Dit is het smalste deel van het schiereiland en scheidt het van de Golf van Gokova. Het was een belangrijke defensieve positie in 550 voor Christus toen het Perzische leger aanviel. Een lange tunnel werd gebouwd op dat moment en creëerde een klein eiland tussen de Golf. Bekijk origineel Vertaald door Google
Bencik Bay

Bencik Bay is a quiet and sheltered place to anchor. It is just across from Selimiye on the Hisaronu side of the peninsula dividing the Gulfs of Hisaronu and Gokova. There is a lovely grassed area but no facilities for visitors. That does not detract from the beauty of the place. 

Bencik Bay is een rustige en beschutte plek om te ankeren. Het ligt tegenover Selimiye aan de Hisaronu-kant van het schiereiland en verdeelt de Golf van Hisaronu en Gokova. Er is een mooi grasveld maar geen faciliteiten voor bezoekers. Dat doet niets af aan de schoonheid van de plaats.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
30 Mijlen
3:00 Uur
Dag 9
Emel Sayin Bay

Emel Sayin Bay gets its name from a major Turkish classical music singer and ambassador. It is a lovely place with the crystal blue waters contrasting beautifully with the pine trees that cover the nearby land. The reason why this place took the singer’s name was the beautiful blue of her eyes, and the sea. 

Emel Sayin Bay dankt zijn naam aan een belangrijke Turkse zanger en ambassadeur voor klassieke muziek. Het is een heerlijke plek met het kristalblauwe water dat prachtig contrasteert met de pijnbomen die het nabijgelegen land bedekken. De reden waarom deze plaats de naam van de zanger nam was het mooie blauw van haar ogen en de zee.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Orhaniye Bay

Featuring its deep blue sea and the legendary Kizkumu beach, Orhaniye is well admired by all holidaymakers. Take a journey down it's quaint village roads to discover the historic castle of the black knight. Floating in this bay, the yachts present a picturesque scene. Thevillage of Orhaniye has lots to offer to a hungry tourist. Enjoy walking down the village or witness the beauty of the busy docks accessed by local and foreign yachtsmen alike, stay indoors or explore the local culture and cuisine of the place. Orhaniye is full of surprises!

Met zijn diepblauwe zee en het legendarische Kizkumu-strand wordt Orhaniye goed bewonderd door alle vakantiegangers. Maak een reis naar beneden Bekijk origineel Vertaald door Google
Selimiye Bay

Selimiye Village is one of the real jewels in the Gulf of Hisaronu. As the sun disappears behind the mountains, the village almost seems to change colour into a rich shade of red.  There are the ruins of a castle in the hills to the south east. The castle dates back to early Hellenistic times and is one of the reasons why tourists visit. The tomb in the square is 100 metres offshore and helps guide yachts towards the village. Other landmarks include a watch tower, lighthouse, monastery and theatre. Selmiye is known for its beautiful clean sea, the fish that come from it and the fresh fruit, vegetables and herbs from its fertile fields. The pleasant smell of thyme pervades the village.

Selimiye Village is een van de echte juwelen in de Golf van Hisaronu. Als de zon achter de bergen verdwijnt, lijkt het dorp bijna van kleur te veranderen in een rijke rode kleur.
Er zijn de ruïnes van een kasteel in de heuvels in het zuidoosten. Het kasteel dateert uit de vroege Hellenistische tijd en is een van de redenen waarom toeristen bezoeken. Het graf op het plein ligt 100 meter uit de kust en helpt jachten naar het dorp te begeleiden. Andere bezienswaardigheden zijn een uitkijktoren, vuurtoren, klooster en theater. Selmiye staat bekend om zijn prachtige schone zee, de vis die er uit komt en het verse fruit, de groenten en de kruiden uit de vruchtbare velden. De aangename geur van tijm doordringt het dorp. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
11 Mijlen
1:15 Uur
Dag 10
Bozburun

Bozburun, a small town with a marina, 45 kms to the west of Marmaris, has made a name for itself as a place for building quality wooden craft, yachts and gulets. It is well-known to yachtsmen if less visited by others. That said, the lovely winding road by the sea to reach Bozburun is a very pleasant drive. It is not a place for tourists seeking great nightlife but there are many compensations for visitors staying in its small hotels and pensions. There are restaurants by the sea serving the freshest possible seafood. 

Bozburun, een klein stadje met een jachthaven, 45 km ten westen van Marmaris, heeft naam gemaakt als een plaats voor het bouwen van hoogwaardige houten vaartuigen, jachten en gulets. Het is bekend bij zeilers die minder bezocht worden door anderen. Dat gezegd hebbende, de mooie kronkelende weg door de zee om Bozburun te bereiken is een zeer aangename rit. Het is geen plaats voor toeristen die op zoek zijn naar een geweldig nachtleven, maar er zijn veel compensaties voor bezoekers die verblijven in kleine hotels en pensions. Er zijn restaurants aan zee die de meest verse zeevruchten serveren.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
3 Mijlen
0:30 Uur
Dag 11
Dirsekbuku

Dirsekbuku lies between the Gulf in the Aegean and the Gulf of Hisonaru, an excellent stopping point for anyone sailing from Bodrum to Marmaris.  There are a number of sheltered bays that are ideal for anchorage.  The region is so nice it is often difficult to move on from a lovely place with its small islands.

Dirsekbuku ligt tussen de Golf in de Egeïsche Zee en de Golf van Hisonaru, een uitstekende tussenstop voor iedereen die van Bodrum naar Marmaris vaart.
Er zijn een aantal beschutte baaien die ideaal zijn voor ankerplaatsen. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
4 Mijlen
0:30 Uur
Dag 12
Datca

Datca is a town on the southern shore of the Peninsula of the same name in South West Turkey. It is around 75 kms west of Marmaris and has become a popular spot for yachts heading south down the Aegean and then turning east, or vice versa. There are many small coves on the Peninsula, small farming and fishing communities as well as beaches. It is famous for its tomatoes and olives and despite not having the greenery of some other parts of the Turquoise Coast, it is extremely fertile.

Datca is een stad aan de zuidkust van het gelijknamige schiereiland in het zuidwesten van Turkije. Het ligt ongeveer 75 km ten westen van Marmaris en is een populaire plek geworden voor jachten die zuidwaarts de Egeïsche Zee af varen en vervolgens naar het oosten keren, of omgekeerd. Er zijn veel kleine baaien op het schiereiland, kleine landbouw- en vissersgemeenschappen en ook stranden. Het is beroemd om zijn tomaten en olijven en ondanks het ontbreken van het groen van sommige andere delen van de Turquoise kust, is het buitengewoon vruchtbaar. Bekijk origineel Vertaald door Google
Hayitbuku

The main attraction of Hayitbuku is the long sandy beach where tourists can enjoy simply relaxing and perhaps having a swim. It is certainly a great place for families. There are several bars, restaurants and plenty of accommodation for those deciding to holiday there.  The Town of Datca incidentally is just 17 kms away. The beaches are lovely around here and Hayitbuku is also known for its underwater beauty and a famous tree.  There are some nice trails where you can walk to simply appreciate the natural environment though everything that a tourist might want I also readily available.

De belangrijkste attractie van Hayitbuku is het lange zandstrand waar toeristen kunnen genieten van gewoon ontspannen en misschien ook een duik nemen. Het is zeker een geweldige plek voor gezinnen. Er zijn verschillende bars, restaurants en voldoende accommodatie voor degenen die besluiten om er te gaan vakantie.
De stad Datca ligt op slechts 17 km afstand. De stranden zijn hier prachtig en Hayitbuku staat ook bekend om zijn onderwaterschoonheid en een beroemde boom. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
24 Mijlen
2:30 Uur
Dag 13
Mersincik Bay

The Mersincik Bay (Mersincik Limani in Turkish) is on the North Side of Datca, surrounded by lovely forests which add colour to the setting of clear blue waters and yellow sandy seabed. It is an inviting place and very popular with yachts.  Mersincik Limanı is an attractive place with the many olive trees covering the slopes.

De Mersincik-baai (Mersincik Limani in het Turks) ligt aan de noordkant van Datca, omringd door prachtige bossen die kleur geven aan de omgeving van helderblauwe wateren en een gele zanderige zeebodem. Het is een uitnodigende plek en erg populair bij jachten.
Mersincik Limanı is een aantrekkelijke plaats met de vele olijfbomen die de hellingen bedekken. Bekijk origineel Vertaald door Google
Orak Island

Orak Island has become famous for its marine life, and of course the crystal clear water. The Island is just 10 miles from Bodrum, heading east. Yachts and blue cruises regular pass by and often stop, even if they have an alternative destination. There are a number of lovely coves that sit below the many olive groves. Orak is not inhabited but it certainly enjoys a temporary population on yachts anchoring overnight.

Het eiland Orak is beroemd geworden om zijn onderwaterleven en natuurlijk het kristalheldere water. Het eiland ligt op slechts 16 km van Bodrum, in oostelijke richting. Jachten en blauwe cruises passeren regelmatig en stoppen vaak, zelfs als ze een alternatieve bestemming hebben. Er zijn een aantal mooie baaien die onder de vele olijfboomgaarden zitten. Orak is niet bewoond maar geniet zeker van een tijdelijke populatie op jachten die 's nachts verankeren. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
24 Mijlen
2:30 Uur
Dag 14
Papuc Burnu

Pabuc Burnu is a nose-shaped place just a short distance from Bodrum. It is a good place for yachts to anchor in the beautifully coloured waters. Yachts can shelter here quite comfortably close to land that is covered by shrub vegetation. 

Pabuc Burnu is een neusvormige plaats op korte afstand van Bodrum. Het is een goede plek voor jachten om te ankeren in de prachtig gekleurde wateren. Jachten kunnen hier redelijk comfortabel schuilen in de buurt van land dat bedekt is met struikvegetatie.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Poyraz Bay

Divers, experienced or fairly novice, will enjoy Poyraz Bay where there are not only interesting rock formations just below the surface but a variety of marine life as well, including octopus, moray eels, starfish and several species of small fish. There are also fragments of ancient amphorae to be seen. 

Duikers, ervaren of redelijk beginnende, zullen genieten van Poyraz Bay, waar zich niet alleen interessante rotsformaties net onder de oppervlakte bevinden, maar ook een verscheidenheid aan zeeleven, waaronder octopus, murene, zeesterren en verschillende soorten kleine vissen. Er zijn ook fragmenten van oude amforen te zien.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
9 Mijlen
1:00 Uur
Dag 15
Bodrum

At the end of a charter holiday, and following a hearty breakfast, guests leave their charter yacht with wonderful memories of their time at sea. If they have yet to see what Bodrum has to offer, they should certainly do so before returning home. There is a well-developed tourist infrastructure with plenty of nice restaurants, bars and lively nightlife. By day, Bodrum Castle and the adjoining Museum of Archaeology is certainly the main attraction though the inland part of the peninsula has many things to see and do. 

Aan het einde van een chartervakantie en na een stevig ontbijt verlaten de gasten hun charterjacht met prachtige herinneringen aan hun tijd op zee. Als ze nog moeten zien wat Bodrum te bieden heeft, moeten ze dat zeker doen voordat ze naar huis terugkeren. Er is een goed ontwikkelde toeristische infrastructuur met veel leuke restaurants, bars en een bruisend nachtleven. Overdag is het kasteel van Bodrum en het aangrenzende Archeologisch Museum zeker de belangrijkste attractie, hoewel het binnenland van het schiereiland veel dingen te zien en te doen heeft.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
4 Mijlen
0:30 Uur

Wilt u een guletjacht charteren voor deze route?

Stuur een verzoek met behulp van de onderstaande knoppen en ontvang de beste aanbieding voor het perfecte guletjacht.

+90 252 316 9616

Ma - Vrij: 9:00 - 20:00 uur | Za - zo: 9.00-14.00 uur