Log alstublieft in

Voor deze functie moet u zich registreren of inloggen.

Gocek - Marmaris - Gocek Gulet Charter Route

7 Nacht / 8 Dagen
Begin / Einde: Gocek / Gocek
Duur: 7 Nacht / 8 Dagen
Zeilgebied: Turkey
Totale cruise
Berekenen... Mijlen
Berekenen... Uur
Dag 1
Gocek

Gocek is situated at the top of the Gulf of Fethiye on the Turquoise Coast of Turkey. The international airport is no more than 20 minutes’ away and the setting is lovely; the mountain slopes come down to this small place that is the gateway to a number of small islands and beaches in the Bay. The harbour has a large capacity and a super-yacht is often seen berthed in Gocek. 

Gocek ligt op de top van de Golf van Fethiye aan de turkooizen kust van Turkije. De internationale luchthaven is niet meer dan 20 minuten rijden en de omgeving is prachtig; de berghellingen komen uit op deze kleine plaats die de toegangspoort is tot een aantal kleine eilanden en stranden in de baai. De haven heeft een grote capaciteit en een superjacht is vaak te zien in Gocek.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Aga Limani

The twin bays of Aga Limani are a tempting place to drop anchor. They are close to the tip of Kurtoglu Bay within the Gulf of Fethiye and as a Network Port, you are able simply to relax, swim, try your luck at fishing or take even a long walk along the beach. The sea is extremely clean it and water is cooler than elsewhere as a result of the underwater source near the beach. If you follow the path to the bay for around an hour you will arrive at the ancient Lycian city of Lyda.

De dubbele baaien van Aga Limani zijn een verleidelijke plek om het anker te laten vallen. Ze liggen dicht bij het puntje van de Kurtoglu-baai in de Golf van Fethiye en als netwerkhaven kunt u eenvoudig ontspannen, zwemmen, uw geluk beproeven bij het vissen of zelfs een lange wandeling langs het strand maken. De zee is extreem schoon en water is koeler dan elders als gevolg van de bron onder water nabij het strand. Als je het pad naar de baai ongeveer een uur volgt, kom je uit bij de oude Lycische stad Lyda. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
1 Mijlen
0:15 Uur
Dag 2
Gokgemile Bay

Gokgemile Bay is just a short distance from Oludeniz and when you are at the very top of the island you will see 360-degree views across the whole area and its coves. 

Gokgemile Bay ligt op slechts een korte afstand van Oludeniz en als u helemaal bovenaan het eiland bent, ziet u 360 graden uitzicht over het hele gebied en de baaien.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Kadirga Harbor

Kadirga Harbour is a pretty bay not far to the west from Marmaris. It is sheltered and has been awarded the blue flag because of its marvelous waters.

De haven van Kadirga is een mooie baai niet ver naar het westen van Marmaris. Het is beschut en heeft de blauwe vlag gekregen vanwege de prachtige wateren. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
34 Mijlen
3:30 Uur
Dag 3
Bozukkale (Loryma)

The ancient city of Bozukkale (Loryma) dates back to the years BC.  The nine towers of the castle walls extend out in a rectangular pattern and together with the castle look very solid and well preserved. ''Kale'' means ''corrupted'' so the name may be a consequence of one side of the Castle being missing.  Bozukale was used by the British navy many years ago, acting as a shipyard as well. There are great views across the Aegean and everyone can watch the yacht activity out to sea. Its location also resulted in it being a natural stopping off point for yachts sailing in the Aegean. In 395 BC, the Athenian Navy under the commander of Karori is known to have visited while Demetrios, son of Antigonos chose this port to prepare for the attack Rhodes during the Cnidus War in 305 BC. 

De oude stad Bozukkale (Loryma) dateert uit de jaren v.Chr.
De negen torens van de kasteelmuren strekken zich uit in een rechthoekig patroon en zien er samen met het kasteel zeer solide en goed bewaard gebleven uit. Bekijk origineel Vertaald door Google
Marmaris

Marmaris, a port city in the South West of Turkey has become an important tourist resort in recent times. The region is commonly called the ‘’Turquoise Coast’’ because of the beautiful colour of its waters all year round. There are many bays along this piece of coastline where yacht charters can anchor at will. As a natural harbour, Marmaris was an obvious place for development and today it has the capacity for taking 800 yachts. Marmaris is the gateway to a beautiful part of Turkey, rich in history, fertile and offering a whole range of things to see and do. Blue cruise facilities in Marmaris mean it is a logical starting point for tourists wanting to sail these lovely waters. Ashore, there are plenty of shops, bars and restaurants while at sea during the many months of blue skies, you can relax and enjoy the stunning surroundings. 

Marmaris, een havenstad in het zuidwesten van Turkije, is de afgelopen tijd een belangrijk toeristenoord geworden. De regio wordt gewoonlijk de '' Turkooise kust '' genoemd vanwege de prachtige kleuren van het water gedurende het hele jaar. Er zijn veel baaien langs dit stukje kustlijn waar jachtcharters voor anker kunnen gaan. Als natuurlijke haven was Marmaris een voor de hand liggende plaats voor ontwikkeling en vandaag heeft het de capaciteit om 800 jachten te nemen. Marmaris is de toegangspoort tot een prachtig deel van Turkije, rijk aan geschiedenis, vruchtbaar en biedt een hele reeks dingen om te zien en te doen. Blauwe cruise-faciliteiten in Marmaris betekenen dat het een logisch startpunt is voor toeristen die deze prachtige wateren willen bevaren. Aan wal, er zijn tal van winkels, bars en restaurants terwijl je op zee bent tijdens de vele maanden blauwe luchten, je kunt ontspannen en genieten van de prachtige omgeving.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
10 Mijlen
1:00 Uur
Dag 4
Ekincik (Dalyan)

Ekincik is a nice bay between Marmaris and Dalyan with its lovely Iztuzu Beach. It is never busy with just the occasional yacht mooring there. The beach is fairly small and gravel/sand while the waters are fairly shallow. There are places to get food and drink during a stopover. One of the most popular activities from Ekincik is to head a little further east to Iztuzu Beach though it is off limits at night as a valuable nesting site for the loggerhead turtle (caretta caretta). Behind the beach is the Dalyan Delta which winds down to the small town of Dalyan with its impressive Lycian Tombs and the ancient ruins of Kaunos. Alternatively, there are some water sports that you can enjoy within the Bay itself or why not trek up the surrounding slopes? There is interesting flora and fauna though you are unlikely to see wild boar by day. There is a road that takes you along the western banks of the Delta if you are feeling energetic. 

Ekincik is een mooie baai tussen Marmaris en Dalyan met zijn mooie Iztuzu-strand. Het is nooit druk met het af en toe aanleggen van een jacht daar. Het strand is vrij klein en grind / zand terwijl de wateren vrij ondiep zijn. Er zijn plaatsen om eten en drinken te krijgen tijdens een tussenstop. Een van de meest populaire activiteiten van Ekincik is om een ​​beetje verder naar het oosten te gaan naar Iztuzu Beach hoewel het 's nachts verboden terrein is als waardevolle broedplaats voor de onechte karetschildpad (caretta caretta). Achter het strand ligt de Dalyan-delta die zich naar het kleine stadje Dalyan slingert met zijn indrukwekkende Lycische graftombes en de oude ruïnes van Kaunos. Als alternatief zijn er enkele watersporten die u kunt genieten in de baai zelf of waarom niet de omliggende hellingen op trekken? Er is een interessante flora en fauna, hoewel het onwaarschijnlijk is dat u overdag wilde zwijnen ziet. Er is een weg die je meeneemt langs de westelijke oevers van de Delta als je je energiek voelt.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
16 Mijlen
1:45 Uur
Dag 5
Tersane Island

Tersane Island or Shipyard Island, is the biggest in the Gulf of Fethiye. There is a deep, 100 m long channel which provides entry and the ‘’Shipyard’’ name comes as a result of that because it was home to the Ottoman Navy. There are plenty of coves and sheltered bays to the east side, which is known by some as summer harbour. The west side is subject to strong winds so it is largely ignored. There are some ancient ruins of a settlement called Telandria visible from the sea, and worth exploring on land. It was used by the Byzantines centuries ago. 

Tersane Island of Shipyard Island, is de grootste in de Golf van Fethiye. Er is een diep, 100 m lang kanaal dat toegang verschaft en de naam '' scheepswerf '' komt als gevolg daarvan omdat het de thuisbasis was van de Ottomaanse marine. Er zijn tal van baaien en beschutte baaien aan de oostkant, die door sommigen bekend staat als de zomerhaven. De westkant is onderhevig aan sterke wind, dus wordt deze grotendeels genegeerd. Er zijn een aantal oude ruïnes van een nederzetting genaamd Telandria zichtbaar vanaf de zee, en de moeite waard om te verkennen op het land. Het werd eeuwen geleden gebruikt door de Byzantijnen.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Domuz Island

Some people name this island as Prince Island. Once upon a time there were a lot of wild pigs here; therefore the island was named Domuz (Pork) Island. Many yachts can be found anchoring in protected areas of the island.

Sommige mensen noemen dit eiland Prince Island. Er waren eens heel wat wilde zwijnen; daarom heette het eiland het eiland Domuz (varkensvlees). Veel jachten liggen verankerd in beschermde gebieden van het eiland. Bekijk origineel Vertaald door Google
Gobun Bay

Gobun Bay lies south of the Domuz Bay and has an entrance that is very narrow. However, once you are inside a long bay surrounded by olive and pine trees is revealed. At the bottom end of the Bay you will see some rock cut tombs and ruins.

Gobun Bay ligt ten zuiden van de baai van Domuz en heeft een ingang die erg smal is. Echter, als je eenmaal binnen bent onthuld wordt een lange baai omringd door olijf- en pijnbomen. Aan de onderkant van de baai zie je een aantal graven en ruïnes uit de rotsen. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
26 Mijlen
2:45 Uur
Dag 6
Yavansu Bay

Sea Gull Bay is another place that is an idyllic setting, surrounded by fig trees. Its Turkish name is Yavansu because of the quality of the water coming down from the mountains. It is good only for animal watering. This Cove is also known as Seagull Bay (Marti Koyu) because you will find seagull mosaics on the shore. There is a pleasant hike through the pine after which you will need to climb to get to ancient Arymaxa. Arymaxa has a Roman mausoleum, one inscribed in Greek, a Hellenistic tomb also inscribed in Greek, a sarcophagus, and a Byzantine cistern.

Sea Gull Bay is een andere plaats die een idyllische omgeving is, omringd door vijgenbomen. De Turkse naam is Yavansu vanwege de kwaliteit van het water dat uit de bergen naar beneden komt. Het is alleen goed voor het drenken van dieren. Deze baai staat ook bekend als Seagull Bay (Marti Koyu) omdat je zeemeeuwmozaïeken op de kust vindt. Er is een aangename wandeling door de dennen, waarna je moet klimmen om bij de oude Arymaxa te komen. Arymaxa heeft een Romeins mausoleum, een in het Grieks gegraveerd, een Hellenistisch graf ook ingeschreven in het Grieks, een sarcofaag en een Byzantijns reservoir. Bekijk origineel Vertaald door Google
Cleopatra`s Bath

Manastir Bay is a volcanic area but everything is now dormant. There are many bays in the Gulf, formed many years ago and it is hard to imagine that the area was never anything than as peaceful as it is today. It is a hilly region covered in pine forest and there is an interesting crater lake as well. An ancient wall runs parallel to the north east coast. The Lycian remains are impressive and there are several opportunities for taking a trail to generally explore. Lydia Network Port is along one of those trails and the bay is a place where blue cruises and all passing yachts are likely to stop for a period; it is too tempting not to do so. Several restaurants with wooden pergolas hug the shore and find custom from the passing yachts. It is not a place for restocking but if you have plenty of supplies on board, you may decide to stay overnight, such is the tranquil beauty of the place. 

Manastir Bay is een vulkanisch gebied, maar alles is nu inactief. Er zijn vele baaien in de Golf, vele jaren geleden gevormd en het is moeilijk voor te stellen dat het gebied nooit zo vredig was als het nu is. Het is een heuvelachtig gebied bedekt met dennenbos en er is ook een interessant kratermeer. Een oude muur loopt parallel aan de noordoostkust. De Lycische overblijfselen zijn indrukwekkend en er zijn verschillende mogelijkheden om een ​​pad te nemen om over het algemeen te verkennen. Lydia Network Port is langs een van die paden en de baai is een plaats waar blauwe cruises en alle voorbijvarende jachten waarschijnlijk een tijdje zullen stoppen; het is te verleidelijk om dat niet te doen. Verschillende restaurants met houten pergola's omhelzen de kust en vinden gebruik van de passerende jachten. Het is geen plaats om uit te zetten, maar als je voldoende voorraad hebt aan boord, kun je besluiten om te overnachten, zo is de rustige schoonheid van de plek.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Sarsala Bay

Sarsala Bay is a popular bay with yachtsmen because it is a natural bay good for swimming or for staying overnight. The attractive bay has a long stony beach, a valley running inland which is covered with trees and is overlooked by Forestry Mountain. A restaurant and pontoon are found in Sarsala Bay where yachts regularly moor.

Sarsala Bay is een populaire baai met zeilers, omdat het een natuurlijke baai is waar je goed kunt zwemmen of overnachten. De aantrekkelijke baai heeft een lang stenig strand, een vallei die landinwaarts loopt en is bedekt met bomen en wordt over het hoofd gezien door Forestry Mountain. Een restaurant en een ponton zijn te vinden in de baai van Sarsala, waar jachten regelmatig aanmeren. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
4 Mijlen
0:30 Uur
Dag 7
Bedri Rahmi (Tasyaka) Bay

Bedri Rahmi Bay has a Lycian name of Tasyaka or Dark Bay, a reflection of both its natural beauty and historical significance. Bedri Rahmi Eyuboglu was a famous Turkish literary man who also loved art and painting. Back in 1973 when he was cruising with friends, he drew a fish on a huge rock at the entrance to the bay. It is now known as ''Fish Rock'' which has become known as the name of the whole region. The Bay is well sheltered from any winds and as a result yachts often anchor there. The colour on the slopes is created by the pine trees, olive groves and especially the oleanders. Add to that the blue waters and the beach and the image is amazing. 

Bedri Rahmi Bay heeft een Lycische naam van Tasyaka of Dark Bay, een weerspiegeling van zowel de natuurlijke schoonheid als de historische betekenis. Bedri Rahmi Eyuboglu was een beroemde Turkse literaire man die ook van kunst en schilderen hield. In 1973, toen hij met vrienden aan het cruisen was, tekende hij een vis op een enorme rots bij de ingang van de baai. Het is nu bekend als Bekijk origineel Vertaald door Google
Kille Buku

Kille Buku is a little Bay between Boynuz Buku and Tasyaka. The slopes of the Bay are thick with pine trees. It is a great place for a picnic spot for locals coming from Gocek. 

Kille Buku is een kleine baai tussen Boynuz Buku en Tasyaka. De hellingen van de baai zijn bezaaid met pijnbomen. Het is een geweldige plek voor een picknickplaats voor inwoners van Gocek.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Yassica Islands

The Yassica Islands in the Gulf of Fethiye are visited on a daily basis by trippers as well as yachts that move up and down this coastline. They are uninhabited with no buildings on any of them but they provide great opportunities to anchor and swim. Many have small beaches as well. The vegetation is pine and olive and the shallow waters are ideal for a number of water sports. Certainly, they are very safe for children and hence popular with families. Some of the islands are very close together and it is easy to swim between some of them. If you want to explore it is advisable to have strong footwear with you because the ground is fairly stony. The nearest port to the Islands is Gocek which is the starting point for day trips into the Yassicas. You will get some great photos while you are among these islands and if you stay as the sun goes down, the sunset shot may be the best of the lot. 

De Yassica-eilanden in de Golf van Fethiye worden dagelijks bezocht door trippers en jachten die langs deze kustlijn op en neer gaan. Ze zijn onbewoond zonder gebouwen op een van hen, maar ze bieden geweldige mogelijkheden om te ankeren en te zwemmen. Velen hebben ook kleine stranden. De vegetatie is van dennen en olijfbomen en de ondiepe wateren zijn ideaal voor een aantal watersporten. Zeker, ze zijn erg veilig voor kinderen en dus populair bij gezinnen. Sommige van de eilanden liggen heel dicht bij elkaar en het is gemakkelijk om tussen sommige van hen te zwemmen. Als je het wilt verkennen, is het raadzaam om sterk schoeisel bij je te hebben omdat de grond vrij stenig is. De dichtstbijzijnde haven naar de eilanden is Gocek, het vertrekpunt voor dagtochten naar de Yassicas. Je krijgt een aantal geweldige foto's terwijl je tussen deze eilanden bent en als je blijft als de zon ondergaat, is de zonsondergang mogelijk de beste van de partij.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
7 Mijlen
0:45 Uur
Dag 8
Gocek

Your blue cruise ends mid-morning after breakfast and you are likely to already have some lovely memories of your time in the stunning waters of the Turquoise Coast. Gocek is fairly small but interesting. The main shopping street runs parallel to the promenade and there are plenty of shops catering for visitors. If you still have time before you are flying home then Gocek deserves some of it, whether you simply want to sit, relax and gaze out to sea or whether you have last-minute shopping. 

Je blauwe cruise eindigt halverwege de ochtend na het ontbijt en je hebt waarschijnlijk al een aantal mooie herinneringen aan je tijd in het prachtige water van de turkooizen kust. Gocek is vrij klein maar interessant. De belangrijkste winkelstraat loopt parallel aan de boulevard en er zijn voldoende winkels voor de bezoekers. Als je nog tijd over hebt voordat je naar huis vliegt, dan verdient Gocek er iets van, of je nu gewoon wilt zitten, ontspannen en naar de zee wilt kijken of dat je last-minute wilt winkelen.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
4 Mijlen
0:30 Uur

Wilt u een guletjacht charteren voor deze route?

Stuur een verzoek met behulp van de onderstaande knoppen en ontvang de beste aanbieding voor het perfecte guletjacht.

+90 252 316 9616

Ma - Vrij: 9:00 - 20:00 uur | Za - zo: 9.00-14.00 uur